Enhancing EverGreen.

Metsä Group och Dasos anskaffar värdefulla naturobjekt

Metsä Group och Dasos anskaffar värdefulla naturobjekt för Metsä Groups ägarmedlemmar som är intresserade av FSC

Läs mer

Metsä Group förvärvar naturobjekt som ersätter de skyddade arealer som FSC®-skogscertifieringen förutsätter av skogsägarna. Den nya tjänsten till ägarmedlemmar tryggar att det skydd som förutsätts av deltagarna i FSC-skogscertifieringen, riktar sig till värdefulla naturobjekt. Metsä Group samarbetar inom anskaffningen av skogsfastigheter med Dasos Capital Oy:s Dasos Habitat-fond, vars centrala placerare är Ömsesidiga Arbetspensionsförsäkringsbolaget Elo, LokalTapiola och Finska Kulturfonden.

FSC-skogscertifieringen förutsätter att de skogsfastigheter som ansluter sig till den, permanent lämnar minst fem procent av sin skogsareal ytter om skogsbruket.

FSC definierar hurudana objekt alltid ska bevaras på skogsmark. I praktiken finns det inte alltid sådana objekt på fem procent av arealen på de fastigheter som ansluter sig till FSC-certifieringen. Då blir skogsägaren tvungen att skydda vanlig skogsmark i så stor omfattning, att förutsättningen på fem procent skyddad areal uppfylls.

Samarbetet mellan Metsä Group och Dasos Habitat innebär att man förvärvar skogsfastigheter, på vilka det finns värdefulla naturobjekt som avses i FSC. Fastigheterna fogas till Metsä Groups FSC-gruppcertifikat. Metsä Group erbjuder de värdefulla naturobjekt som finns på dessa fastigheter till sådana ägarmedlemmar inom FSC-gruppen, på vars skogsfastigheter det inte finns av dem. Dessa naturobjekt ersätter de skyddade arealer som krävs av skogsägarna.

Tjänsten är tillgänglig för Metsä Groups ägarmedlemmar.

De värdefullaste objekten skyddas

”Flera skogsägare som är intresserade av FSC har upplevt att det är orättvist, att man ska skydda skog även om den inte har särskilda naturvärden. Vi tror att vår nya tjänst ska erbjuda en lösning på det här problemet och öka den FSC-certifierade skogsarealen i Finland”, berättar Metsä Groups skogsdirektör Juha Mäntylä.

”Med hjälp av denna tjänst riktar sig skogsskyddet till de allra värdefullaste områdena med avseende på naturvärden. Vårt mål är också att bygga upp ett nätverk av skyddsobjekt som är förbundna till varandra. Med hjälp av tjänsten stärker vi både den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten för FSC-certifierade skogar”, fortsätter Mäntylä.

Unik tjänst i hela världen

”Modellen med samhälleliga investeringar är unik också i ett globalt perspektiv och skapar ett placeringsobjekt som grundar sig på skogsmark, vars avkastningslogik till centrala delar grundar sig på de miljö- och ekosystemtjänster som skogen producerar. Tack vare den innovativa modellen kan vi samtidigt uppfylla de målsättningar som ställs av privatskogsägare, träförädlare, certifiering och hållbart skogsbruk. Fondens målsättning inom skogsvård är framför allt att främja mångfald enligt FSC-kriterierna. Fonden hjälper att skydda värdefulla, från tidigare oskyddade skogsnaturobjekt runt om i Finland”, säger Olli Haltia, verkställande direktör för Dasos Capital Oy.

Anna Ylä-Anttila som är verksamhetsledare för FSC Finland uppskattar att tjänsten bidrar till att lappa bristen på utbud av FSC-certifierat virke i Finland genom att göra FSC-certifieringen mera lockande för mindre skogsägare. Enligt Ylä-Anttila kan skyddet också effektiveras i betydande grad, då man hittar värdefulla, enhetliga skogsområden att skydda. I bästa fall vinner alla på arrangemanget.

Metsä Group stöder både PEFC™- och FSC-certifiering. ”En del av våra industriella kunder vill ha en del av sitt virke FSC-certifierat. Genom att öka arealen för FSC-certifierad skog kan vi betjäna dessa kunder ännu bättre än tidigare”, berättar Mäntylä.

Tilläggsuppgifter:

Skogsdirektör Juha Mäntylä, Metsä Group, tfn 050 352 5528

Verkställande direktör Olli Haltia, Dasos Capital Oy, tfn 040 901 0338

Verksamhetsledare Anna Ylä-Anttila, FSC Finland, tfn 041 317 1437

Kommunikationschef Krista Kimmo, Metsä Group, tfn 050 526 4911

Faktaruta:

Om det finns värdefulla naturobjekt som FSC avser på en skogsfastighet, ska de alltid bevaras. Detta krav kan inte kringgås med tjänsten.
I den nya tjänsten fastställer Metsä Group de naturobjekt som används för att ersätta den skyddade areal som förutsätts av skogsägaren.
I tjänsten delas Finland upp i minst två delar. De fastigheter mellan vilka man ersätter naturobjekt ska finnas i samma del av Finland.
Skogarna i Finland indelas i Finland utgående från markens virkesproduktionsförmåga och bördighet i skogsmark, tvinmark och impediment. Största delen av skogen finns på skogsmark.
För tillfället omfattas 170 000 hektar skogsbruksmark av Metsä Groups FSC:s gruppcertifikat.

Metsä Forest är den finska marknadsledaren inom försäljning av timmer från privatskogar. Vi levererar trä till Metsä Group och erbjuder skogstjänster till ägarmedlemmar i moderbolaget Metsäliitto Osuuskunta. Metsäliitto Osuuskunta har cirka 103 000 medlemmar som äger nästan hälften av Finlands privatskogar. Metsä Forests omsättning 2018 uppgick till totalt 2,0 miljarder euro och antalet anställda är cirka 840. FSC-C111942

FSC dvs. Forest Stewardship Council är en internationell och öppen icke-vinstdrivande medlemsorganisation, som har förbundit sig vid att främja ansvarsfull användning av skog genom certifiering. FSC grundades 1993 av en grupp som representerade miljö-, skogs- och samhällssektorn, vilken var orolig för förstörelsen av jordens skogar, i syfte att främja ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt skogsbruk. I Finland sköts verksamheten av FSC Finland (Föreningen för ansvarsfullt skogsbruk).

Dasos Capital Oy är ett Helsingforsbaserat bolag som förvaltar kapitalplaceringar och har specialiserat sig på naturresurser, särskilt skog och naturrelaterade alternativa placeringar. Dasos fungerar som rådgivare för flera skogsfonder och värdet av de tillgångar som förvaltas överskrider 700 miljoner euro. Bland placerarna finns finländska och europeiska pensionsbolag, försäkringsbolag, stiftelser, familjeplaceringsföretag och andra placerare. Dasos Habitat Fund placerar i skogsobjekt vilka upprätthåller och främjar naturens mångfald och kolsänka. Dasos har undertecknat FN:s Principer för Ansvarsfulla Investeringar (PRI) och medlem av Finsif (Finland’s Sustainable Investment Forum). Dasos Capital är godkänd av Finansinspektionen för verksamhetstillstånd som auktoriserad förvaltare av alternativa fonder.