Enhancing EverGreen.

Dasos Capital Oy - johtava eurooppalainen kestävän metsäsijoittamisen varainhoitaja

Dasos Capital Oy (Dasos) on vuonna 2005 perustettu varainhoitoyhtiö. Yhtiö on osa CapMania muodostaen CapMan Natural Capital sijoitusalueen. Dasos lukeutuu toimialansa ensimmäisiin Euroopassa sekä maailmanlaajuisesti suurimpiin metsäsijoittamisen varainhoitajiin.

Yhtiö keskittyy kestävien metsäsijoitusten, luontokohteiden ja metsähiilinielujen hallinnointiin sekä arvon kehittämiseen Euroopassa ja kehittyvillä markkinoilla. Dasoksen hallinnoimien rahastojen sijoittajat ovat koti- ja ulkomaisia instituutioita, pääosin eläke- ja vakuutusyhtiöitä. Hallinnoitava omaisuus ylittää 1,5 mrd euroa sijaiten tätä nykyä kahdeksassa eri maassa.

Dasoksen kokenut joukkue metsäsijoittamisen ammattilaisia on toiminut vuosikausia kestävän metsänhoidon ja metsään perustuvan kiertotalouden piirissä, ja omaa vahvan teollisen osaamisen ja yhteydet suurimpiin puunostajiin maailmassa.

Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (UNPRI) sekä Finance for Biodiversity Pledgen, ja on jäsenenä Suomen pääomasijoitusyhdistyksessä (FVCA) sekä Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä (FINSIF). Dasos on sitoutunut myötävaikuttamaan Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteiden saavuttamiseen. Dasos tukee TCFD-suosituksia. TCFD (Task force on climate-related financial disclosures) on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Dasoksella on Finanssivalvonnan myöntämä vaihtoehtorahastojen hoitajan toimilupa (AIFM).

Enhancing EverGreen.

Evergreen is the basis for future life. 
Restoring, maintaining, and rebuilding biological systems and biodiversity enhance evergreen. 
We in Dasos are enhancing evergreen. 

Lisäarvon luominen sijoittajille:

We proactively seek for new sustainable investment and business possibilities to create value for our clients. 

Metsäinvestoinnit

Metsäteollisuustuotteiden ja siten raakapuun kysyntää ohjaavat useat makrotrendit; puun maailmanlaajuinen kysyntä on kasvanut tasaisesti. Pitkän aikavälin historiallisten tietojen perusteella havutukkipuun hinnat ovat Pohjoismaissa ja erityisesti Suomessa trendinä nousseet kilpailukykyisesti inflaatioon verrattuna.

Metsätuotteiden kysynnän kasvu ja positiivinen hintakehitys luovat hyvän pohjan metsäinvestoinneille, huomioiden alueelliset ja maakohtaiset vaihtelut.

Metsän muiden palvelujen, kuten biologisen monimuotoisuuden ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen kysynnän odotetaan kasvavan.

Vastuullisuus

Dasos-rahastojen sijoitusprosessia ohjaavat ESG (Environment, Social and Governance) periaatteet sekä sektorikohtaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat ja -ohjeet.

Vastuullinen sijoittaminen on integroitu Dasos-rahastojen metsäsijoituspolitiikkaan, joka edellyttää, että sijoitukset ovat ympäristöä kunnioittavia sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestäviä.
Metsäsijoituspolitiikassa todetaan myös, että Dasos-rahastojen sijoitusten on oltava kansainvälisten tai kansainvälisesti hyväksyttyjen kansallisten kestävän metsänhoidon standardien mukaisia.

Asiakkaat

Toimimme sijoitusneuvojana ammattimaisille ja institutionaalisille sijoittajille, jotka ovat kiinnostuneita vastuullisesta, ympäristöystävällisestä sekä sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä kansainvälisestä sijoittamisesta metsäkiinteistöihin, metsä- ja puutuotteisiin, luontoon tai muuhun reaaliomaisuuteen.

Vastuullinen Sijoittaminen ja Kestävä Kehitys

Viimeisimmät uutiset ja tiedotteet