Enhancing EverGreen.

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys

Vastuullinen sijoittaminen on Dasoksen sijoitusperiaatteiden, arvonluonnin ja riskinhallinnan ydin. Dasos tarjoaa tuottoa sijoittajille hajauttamalla sijoitukset metsäomaisuuteen, jota hoidetaan kestävästi. ESG (Environment, Social and Governance) on integroitu jokaisen yksittäisen sijoituspäätöksen tekoon ja Dasoksen harjoittamaan aktiiviseen omistajapolitiikkaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2088 tarkoitetaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla (tiedonantoasetus, SFDR). Kaikki paitsi yksi Dasoksen vastuullisen sijoittamisen rahastoista edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns. kestävyyttä edistävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 8). Yhden Dasoksen vastuullisuuden sijoittamisen rahaston tavoitteena on taksonomia-asetuksen mukaisten kestävien sijoitusten tekeminen sekä hiilipäästöjen vähentäminen (ns. kestävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 9).

Dasos-rahastojen sijoitusprosessia ohjaavat ESG-periaatteet ja sektorikohtaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat ja -ohjeet. Dasos-rahastoja ohjaavat myös Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit, Equator Principles sekä Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikan periaatteet. Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja on jäsen Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä (FINSIF).

Investointimme pyrkivät myötävaikuttamaan Pariisin ilmastonmuutossopimuksen tavoitteisiin: vähentää kasvihuonekaasu­päästöjä ja edistää hiiliraportoinnin läpinäkyvyyttä. Dasos tukee TCFD-suosituksia. TCFD (Task force on climate-related financial disclosures) on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Vastuullinen sijoittaminen on integroitu Dasos-rahastojen metsäsijoituspolitiikkaan, joka edellyttää, että sijoitusten on oltava ympäristöä kunnioittavia ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestäviä. Metsäsijoituspolitiikassa todetaan myös, että Dasos-rahastojen sijoitusten on oltava kansainvälisten tai kansainvälisesti hyväksyttyjen kansallisten kestävän metsänhoidon standardien mukaisia.

For example, under SDG 7, Dasos reports on Fossil Energy Replaced by Wood-based Energy, under SDG 12 Certified Wood Volume Sold of Total, and under  SDG 13 Reduction of Greenhouse Gas Emissions.

The integration of SDGs into Dasos ESG management creates an opportunity to:

  • monitor natural capital outcomes; 
  • help communicate a shared purpose between Dasos and the investors about sustainability impacts based on a known, credible and practicable methodology;
  • enhance value creation avenues based on sustainable practices; 
  • identify and mitigate the environmental, social and economic risks; and 
  • measure value targets beyond financials metrics.
Positive carbon outcomes and forest carbon accounting 

Dasos investments contribute to the implementation of the Paris Agreement on climate change to reduce global greenhouse gas emissions and improve transparency of carbon reporting.

Dasos has adopted a systemwide approach to forest carbon accounting by asset and at portfolio level. The system accounts separately for changes in carbon stock and emissions by: 

  • carbon stored above-the-ground biomass; 
  • carbon stored under soil; 
  • carbon stored in harvested wood products (including substitution effects)
  • emissions due to silvicultural operations and harvesting; and emissions due to transport.


Dasos carbon footprint is reported as part of the annual SDG report. 

Dasos Contribution to Responsible Investment

Timberland and Natural Capital as Sustainable Forest Investment