Enhancing EverGreen.

Vastuullinen sijoittaminen ja kestävä kehitys

Vastuullinen sijoittaminen on Dasoksen sijoitusperiaatteiden, arvonluonnin ja riskinhallinnan ydin. Dasos tarjoaa tuottoa sijoittajille hajauttamalla sijoitukset metsäomaisuuteen, jota hoidetaan kestävästi.

ESG (Environment, Social and Governance) on integroitu jokaisen yksittäisen sijoituspäätöksen tekoon ja Dasoksen harjoittamaan aktiiviseen omistajapolitiikkaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2088 tarkoitetaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla (tiedonantoasetus, SFDR). Kaikki paitsi yksi Dasoksen vastuullisen sijoittamisen rahastoista edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns. kestävyyttä edistävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 8). Yhden Dasoksen vastuullisuuden sijoittamisen rahaston tavoitteena on taksonomia-asetuksen mukaisten kestävien sijoitusten tekeminen sekä hiilipäästöjen vähentäminen (ns. kestävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 9).

Dasos-rahastojen sijoitusprosessia ohjaavat ESG-periaatteet ja sektorikohtaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat ja -ohjeet. Dasos-rahastoja ohjaavat myös Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit, Equator Principles sekä Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikan periaatteet. Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja on jäsen Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä (FINSIF).

Investointimme pyrkivät myötävaikuttamaan Pariisin ilmastonmuutossopimuksen tavoitteisiin: vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää hiiliraportoinnin läpinäkyvyyttä. Dasos tukee TCFD- suosituksia. TCFD (Task force on climate-related financial disclosures) on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Vastuullinen sijoittaminen on integroitu Dasos-rahastojen metsäsijoituspolitiikkaan, joka edellyttää, että sijoitusten on oltava ympäristöä kunnioittavia ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestäviä. Metsäsijoituspolitiikassa todetaan myös, että kaikkien Dasos-rahastojen sijoitusten on oltava kansainvälisten ja/tai kansallisten kestävän metsänhoidon periaatteiden standardien mukaisia määriteltynä FSC (www.fsc.org) ja PEFC (www.pefc.org) metsien kestävyyden sertifiointijärjestelmissä.

ESG (Environment, Social and Governance) on integroitu jokaisen yksittäisen sijoituspäätöksen tekoon ja Dasoksen harjoittamaan aktiiviseen omistajapolitiikkaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2088 tarkoitetaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla (tiedonantoasetus, SFDR). Kaikki Dasoksen vastuullisen sijoittamisen rahastoista vähintään edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns. kestävyyttä edistävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 8). Lisäksi yhden Dasoksen vastuullisuuden sijoittamisen rahaston tavoitteena on taksonomia-asetuksen mukaisten kestävien sijoitusten tekeminen sekä hiilipäästöjen vähentäminen (ns. kestävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 9).

Dasos-rahastojen sijoitusprosessia ohjaavat ESG-periaatteet ja sektorikohtaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat ja -ohjeet. Dasos-rahastoja ohjaavat myös Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit, Equator Principles sekä Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikan periaatteet. Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja on jäsen Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä (FINSIF).

Investointimme pyrkivät myötävaikuttamaan Pariisin ilmastonmuutossopimuksen tavoitteisiin: vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää hiiliraportoinnin läpinäkyvyyttä. Dasos tukee TCFD- suosituksia. TCFD (Task force on climate-related financial disclosures) on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Vastuullinen sijoittaminen on integroitu Dasos-rahastojen metsäsijoituspolitiikkaan, joka edellyttää, että sijoitusten on oltava ympäristöä kunnioittavia ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestäviä. Metsäsijoituspolitiikassa todetaan myös, että kaikkien Dasos-rahastojen sijoitusten on oltava kansainvälisten ja/tai kansallisten kestävän metsänhoidon periaatteiden standardien mukaisia määriteltynä FSC (www.fsc.org) ja PEFC (www.pefc.org) metsien kestävyyden sertifiointijärjestelmissä.

Dasos Contribution to Responsible Investment


Learn more about Timberland and Natural Capital as Sustainable Forest Investment

Kestävyyteen liittyvät tiedot

Kestävään rahoitukseen liittyvät tiedot (SFDR)

Tämä ilmoitus koskee Dasos Capital Oy:n kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla -asetuksen (EU) 2019/2088 (”SFDR”) mukaisesti.

ESG (Environment, Social and Governance) on integroitu jokaisen yksittäisen sijoituspäätöksen tekoon ja Dasoksen harjoittamaan aktiiviseen omistajapolitiikkaan.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2019/2088 tarkoitetaan kestävyyteen liittyvien tietojen antamista rahoituspalvelusektorilla (tiedonantoasetus, SFDR). Kaikki paitsi yksi Dasoksen vastuullisen sijoittamisen rahastoista edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns. kestävyyttä edistävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 8). Yhden Dasoksen vastuullisuuden sijoittamisen rahaston tavoitteena on taksonomia-asetuksen mukaisten kestävien sijoitusten tekeminen sekä hiilipäästöjen vähentäminen (ns. kestävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 9).

Dasos-rahastojen sijoitusprosessia ohjaavat ESG-periaatteet ja sektorikohtaiset ympäristö- ja yhteiskuntavastuupolitiikat ja -ohjeet. Dasos-rahastoja ohjaavat myös Kansainvälisen rahoitusyhtiön (IFC) ympäristö- ja yhteiskuntavastuustandardit, Equator Principles sekä Euroopan unionin (EU) ympäristöpolitiikan periaatteet. Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja on jäsen Finland’s Sustainable Investment Forum ry:ssä (FINSIF).

Investointimme pyrkivät myötävaikuttamaan Pariisin ilmastonmuutossopimuksen tavoitteisiin: vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja edistää hiiliraportoinnin läpinäkyvyyttä. Dasos tukee TCFD- suosituksia. TCFD (Task force on climate-related financial disclosures) on kansainvälinen raportointisuositus, jossa ohjeistetaan yrityksiä raportoimaan yhdenmukaisesti ilmastonmuutoksen taloudellisista riskeistä ja mahdollisuuksista.

Vastuullinen sijoittaminen on integroitu Dasos-rahastojen metsäsijoituspolitiikkaan, joka edellyttää, että sijoitusten on oltava ympäristöä kunnioittavia ja sosiaalisesti sekä taloudellisesti kestäviä. Metsäsijoituspolitiikassa todetaan myös, että kaikkien Dasos-rahastojen sijoitusten on oltava kansainvälisten ja/tai kansallisten kestävän metsänhoidon periaatteiden standardien mukaisia määriteltynä FSC (www.fsc.org) ja PEFC (www.pefc.org) metsien kestävyyden sertifiointijärjestelmissä.

Dasos Capital Oy (”Dasos”), toimiluvallinen vaihtoehtorahaston hoitaja, tekee seuraavan ilmoituksen kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla -asetuksen (2019/2088), (Sustainable Finance Disclosure Regulation, ”SFDR”) artiklojen 3(1), 4(1)(a) ja 5(1) mukaisesti.

Kestävyysriskeihin liittyvien toimintaperiaatteiden avoimuus

Dasos sisällyttää kestävyysriskit päätöksentekoprosessiinsa SFDR:n artiklassa 3 kuvatulla tavalla. Kestävyysriskillä tarkoitetaan ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvää tapahtumaa tai olosuhdetta, jonka toteutumisella saattaisi olla kielteinen aineellinen vaikutus sijoituksen arvoon. Ympäristöriskit voivat liittyä muun muassa ilmastoriskeihin (fyysiset riskit ja siirtymäriskit), luonnon monimuotoisuuteen tai päästöihin. Yhteiskuntaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi turvallisuuteen ja hyvinvointiin, ihmisoikeuksiin hankintaketjussa, sekä työntekijöiden tai vuokralaisten tyytyväisyyteen, tai muihin tekijöihin. Hallintotapaan liittyvät riskit voivat liittyä esimerkiksi ympäristöön, yhteiskuntaan tai hallintotapaan liittyvien asioiden riittämättömään hallinnointiin, johdon palkitsemiseen, korruptioon, lahjontaan, kyberturvallisuuteen tai tietosuojaan. Mahdollisilla sijoituksia altistavilla kestävyysriskeillä voi olla kielteinen vaikutus sijoituksen arvoon.

Ennen sijoituspäätöstä ja osana analyysia Dasos tunnistaa oleelliset kestävyysriskit, jotka liittyvät ehdotettuun sijoitukseen. Sijoituspäätöksissä huomioidaan oleelliset sijoituspolitiikat ja tavoitteet, mukaan lukien suunnitelma kestävyysriskien lieventämiseksi kohdetasolla.

Politiikat ja prosessit kestävyysriskien tunnistamiseksi ja priorisoinniksi sekä sijoitusrajoitukset tietyille toimialoille ja toimintoihin on kuvattu Dasoksen Kestävän metsäsijoittamisen politiikassa (englanniksi) sekä Vastuullisen kestävän sijoittamisen periaatteissa (englanniksi).

Haitallisten kestävyysvaikutusten avoimuus

Dasos huomioi pääasialliset haitalliset kestävyysvaikutukset sijoituspäätöksiin SFDR:n artiklassa 4 kuvatulla tavalla.

Kestävyystekijät voivat vaikuttaa kohteen liikevaihtoon ja kustannusrakenteeseen tai niillä voi olla ulkopuolisiin sidosryhmiin ulottuvia vaikutuksia esimerkiksi yhteisön elämänlaatuun tai asiakkaiden kokemaan arvoon. Vastaavasti ne voivat myös vaikuttaa sijoituksen tuottoon. Dasos pyrkii sisällyttämään kestävyystekijöitä osaksi ydinliiketoimintaa ja luomaan vahvaa kulttuuria, joka edistää kestäviä käytäntöjä Dasoksella sekä kohdeyhtiöissä.

Nämä pääasialliset haitalliset kestävyystekijät tunnistetaan ja niitä priorisoidaan osana Dasoksen due diligence -prosesseja.

Dasos arvioi haitallisia kestävyystekijöitä vuosittain ja ilmoittaa tiedot ilmoituksessa sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Tämä ilmoitus julkaistaan englanniksi ja suomeksi (PAI-ilmoitus).

Palkitsemispolitiikkojen avoimuus kestävyysriskien huomioonottamisen osalta

Dasos huomioi kestävyysriskien sisällyttämisen palkitsemisessa SFDR:n artiklassa 5 kuvatulla tavalla (Palkitsemispolitiikka).

Soveltaminen

Kaikki Dasoksen vastuullisen sijoittamisen rahastoista vähintään edistävät ympäristöön ja/tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia (ns. kestävyyttä edistävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 8). Lisäksi yhden Dasoksen vastuullisuuden sijoittamisen rahaston tavoitteena on taksonomia-asetuksen mukaisten kestävien sijoitusten tekeminen sekä hiilipäästöjen vähentäminen (ns. kestävät sijoitustuotteet, tiedonantoasetuksen artikla 9).

Tämä ilmoitus kattaa Dasoksen hallinnoimat rahastot, jotka on listattu alla yhdessä niiden SFDR:n mukaisen luokituksen kanssa.

RahastoSFDR ArtKohderyhmä (sijoittajat)Art 10 mukaiset tuotekohtaiset tiedot
Dasos Kestävä Metsä ja Puu III – erikoissijoitusrahasto8

Ammattimaiset ja ei- ammattimaiset sijoittajat

Dasos Timberland Fund I SICAV-SIF8Ammattimaiset sijoittajatArt 10 Product disclosure
Dasos Timberland Fund II SICAV-SIF8Ammattimaiset sijoittajatArt 10 Product disclosure
The Foraois Ltd Partnership8Ammattimaiset sijoittajatArt 10 Product disclosure
Dasos Habitat Fund Ky9Ammattimaiset sijoittajatArt 10 Product disclosure
Ilmoitus sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin

Dasos arvioi haitallisia kestävyystekijöitä vuosittain ja ilmoittaa tiedot ilmoituksessa sijoituspäätösten pääasiallisista haitallisista vaikutuksista kestävyystekijöihin. Tämä ilmoitus julkaistaan englanniksi ja suomeksi

PAI-ilmoitus

YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI)

PRI on kansainvälinen sijoittajien muodostama verkosto, joka tekee yhteistyötä vastuullisen sijoittamisen periaatteiden toteutumisen puolesta käytännössä. PRI:n allekirjoittaneiden tahojen osalta arvioidaan vuosittain periaatteiden noudattamista sijoituspolitiikassa ja -käytännöissä. Dasos allekirjoitti PRI:n syyskuussa 2011.