Enhancing EverGreen.

Metsä Group ja Dasos hankkivat arvokkaita luontokohteita

Metsä Group ja Dasos hankkivat arvokkaita luontokohteita FSC:stä kiinnostuneille Metsä Groupin omistajajäsenille

Artikkeli Metsä Groupin sivuilla

Metsä Group hankkii luontokohteita, joilla korvataan FSC®-metsäsertifioinnin metsänomistajalta edellyttämät suojeluhehtaarit. Uusi omistajajäsenille tarjottava palvelu varmistaa, että FSC-metsäsertifiointiryhmään kuuluvilta metsätiloilta edellytetty suojelu kohdistuu arvokkaimpiin luontokohteisiin. Metsä Groupin yhteistyökumppani luontokohteiden hankinnassa on Dasos Capital Oy:n hallinnoima Dasos Habitat -rahasto, jonka keskeisiä sijoittajia ovat Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, LähiTapiola ja Suomen Kulttuurirahasto sr.

FSC-metsäsertifiointi edellyttää, että siihen liittyvältä metsätilalta rajataan pysyvästi metsien käytön ulkopuolelle vähintään viisi prosenttia metsämaata.

FSC määrittää, millaiset kohteet pitää metsämaalla aina säästää. Käytännössä FSC-sertifiointiin liitettävältä tilalta ei välttämättä löydy viittä prosenttia näitä aina säästettäviä kohteita. Tällöin metsänomistajan on suojeltava tavallista metsämaata niin paljon, että viiden prosentin suojeluedellytys täyttyy.

Metsä Groupin ja Dasos Habitat -rahaston yhteistyössä hankitaan metsätiloja, joilla on FSC:n tarkoittamia arvokkaita, toisiinsa kytkeytyneitä luontokohteita. Tilat liitetään Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin. Metsä Group tarjoaa näillä tiloilla sijaitsevia arvokkaita luontokohteita sellaisille FSC-ryhmään liittyville omistajajäsenilleen, joiden tilalta niitä ei löydy. Näillä luontokohteilla korvataan metsänomistajalta vaaditut suojelupinta-alat.

Palvelu on tarjolla Metsä Groupin omistajajäsenille.

Suojelun piiriin arvokkaimmat kohteet

”Moni FSC:stä kiinnostunut metsänomistaja on kokenut epäoikeudenmukaiseksi sen, että metsää pitää suojella, vaikka siellä ei ole erityisiä luontoarvoja. Uskomme, että uusi palvelumme tuo ratkaisun tähän ja lisää FSC-sertifioitujen metsien pinta-alaa Suomessa”, Metsä Groupin metsäjohtaja Juha Mäntylä kertoo.

”Tämän palvelun avulla metsien suojelu kohdentuu luontoarvoiltaan arvokkaimpiin kohteisiin. Tavoitteenamme on myös rakentaa toisiinsa kytkeytyneiden suojelukohteiden verkostoa. Palvelun avulla vahvistetaan FSC-sertifioitujen metsien sekä ekologista että taloudellista kestävyyttä”, Mäntylä jatkaa.

Ainutlaatuinen palvelu maailmassa

”Globaalistikin ainutlaatuinen vaikuttavuussijoitusmalli muodostaa uuden metsämaahan perustuvan sijoituskohteen, jonka ansaintalogiikka perustuu keskeisesti metsän tuottamiin ympäristö- ja ekosysteemipalveluihin. Innovatiivisen mallin myötä voidaan toteuttaa samanaikaisesti yksityismetsänomistajien, puunjalostajien, sertifioinnin sekä kestävän metsänhoidon päämääriä. Rahaston metsänhoidon tavoitteena on ennen kaikkea FSC-kriteeristön mukaisen monimuotoisuuden edistäminen. Rahasto auttaa suojelemaan arvokkaita, vielä suojelemattomia metsäluontokohteita ympäri Suomen”, sanoo Olli Haltia, Dasos Capital Oy:n toimitusjohtaja.

FSC Suomen toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila arvioi, että palvelu auttaa paikkaamaan FSC-sertifioidun puun tarjonnan vajetta Suomessa tekemällä FSC-sertifioinnin houkuttelevammaksi vaihtoehdoksi pienmetsänomistajille. Ylä-Anttilan mukaan suojelu voi myös merkittävästi tehostua, kun suojeltavaksi löydetään arvokkaita, yhtenäisiä metsäalueita. Järjestelyssä voittavat parhaimmillaan kaikki.

Metsä Group tukee sekä PEFC™- että FSC-metsäsertifiointijärjestelmiä. ”Tietyt teolliset asiakkaamme haluavat osan puustaan FSC-sertifioituna. FSC-sertifioitujen metsän pinta-alan kasvu auttaa meitä palvelemaan näitä asiakkaita entistäkin paremmin”, kertoo Mäntylä.

Lisätietoja:

Metsäjohtaja Juha Mäntylä, Metsä Group, p. 050 352 5528,

Toimitusjohtaja Olli Haltia, Dasos Capital Oy, p. 040 901 0338

Toiminnanjohtaja Anna Ylä-Anttila, FSC Suomi, p. 041 317 1437

Viestintäpäällikkö Krista Kimmo, Metsä Group, p. 050 526 4911

Faktaboksi:

Jos metsätilalla on FSC:n määrittämiä arvokkaita luontokohteita, ne on aina säästettävä. Tällä palvelulla ei voida niitä ohittaa
Uudessa palvelussa Metsä Group määrittelee luontokohteet, joilla korvataan metsänomistajalta vaaditut suojeluhehtaarit
Palvelussa Suomi jaetaan vähintään kahteen osaan. Tilojen, joiden välillä luontokohteita korvataan, on sijaittava samassa osassa Suomea
Metsät luokitellaan Suomessa niiden puuntuottokyvyn ja ravinteisuuden mukaan metsämaahan, kitumaahan ja joutomaahan. Suurin osa metsistä kasvaa metsämaalla.
Metsä Groupin FSC-ryhmäsertifikaattiin kuuluu tällä hetkellä 170 000 hehtaaria metsätalousmaata

Metsä Forest on markkinajohtaja puukaupassa ja metsäenergiassa Suomessa. Se vastaa Metsä Groupin puunhankinnasta ja tarjoaa emoyhtiö Metsäliitto Osuuskunnan omistajajäsenille kattavat puukaupan sekä metsän- ja luonnonhoidon palvelut. Metsäliitto Osuuskuntaan kuuluu noin 103 000 metsänomistajaa, jotka omistavat yhteensä noin puolet Suomen yksityismetsistä. Metsä Forestin liikevaihto vuonna 2018 oli 2,0 miljardia euroa, ja se työllistää noin 840 henkilöä. FSC-C111942

FSC eli Forest Stewardship Council on kansainvälinen, voittoa tavoittelematon ja avoin jäsenjärjestö, joka on sitoutunut sertifioinnin kautta edistämään vastuullista metsien käyttöä. FSC:n perusti vuonna 1993 maapallon metsien häviämisestä huolestunut ympäristöalan, metsäalan ja yhteiskunnallisen alan edustajien ryhmä tavoitteenaan edistää ympäristön kannalta vastuullista, yhteiskunnallisesti hyödyllistä ja taloudellisesti kannattavaa metsien hoitoa. Suomessa toiminnasta vastaa FSC Suomi (Vastuullisen metsänhoidon yhdistys).

Dasos Capital Oy on pääomasijoitusten hallinnointiyhtiö, joka on erikoistunut luonnonvaroihin, erityisesti metsiin ja luontoon liittyviin vaihtoehtoissijoituksiin kotipaikkanaan Helsinki. Dasos toimii neuvonantajana useille metsärahastoille hallinnointavien varojen arvon ylittäessä 700 miljoonaa euroa. Sijoittajiin lukeutuu suomalaisia ja eurooppalaisia eläkeyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä, säätiöitä, perhesijoitusyhtiöitä sekä muita sijoittajia. Dasos Habitat Fund sijoittaa luonnon monimuotoisuutta ja hiilinieluja ylläpitäviin ja edistäviin metsäkohteisiin. Dasos on allekirjoittanut YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet (PRI) ja on Finsifin jäsen (Finland’s Sustainable Investment Forum). Dasos Capital on Finanssivalvonnan hyväksymä toimiluvallinen vaihtoehtorahastojen hoitaja.